Algemene voorwaarden

Een geslaagde reis begint met duidelijke informatie vooraf!
De deelnemer gaat door aanmelding stilzwijgend akkoord met onderstaande voorwaarden.     

  
Boeking en betaling   

     
De reisovereenkomst tussen de reiziger en
Feel-the-desert komt tot stand op de dag van ontvangst van het volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier via de website. Een deelnemer die namens een (of meerdere) andere reiziger(s) een reisovereenkomst afsluit, is geheel aansprakelijk voor de tot stand gekomen overeenkomsten. Na boeking ontvangt de deelnemer binnen enkele dagen een factuur, die tevens de bevestiging is van de boeking. De reiziger dient de boeking goed te controleren.

Binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur dient een aanbetaling te zijn overgemaakt.

De aanbetaling bedraagt 25% van de totale reissom, ongeacht de hoogte van die som. Uiterlijk 6 weken voor het begin van de reis moet ook de rest van het bedrag op bovengenoemde rekening zijn ontvangen.
Bij aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de reis moet, na ontvangst van de boekingsbevestiging, de totale reissom in één keer worden voldaan.

Niet tijdig betalen geeft
Feel-the-desert, na aanmaning, het recht een geboekt arrangement te annuleren. De in deze reisvoorwaarden genoemde annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht.
Indien een deelnemer de reis tot tien weken voor vertrek om wenst te boeken naar een andere reis of vertrekdatum, brengt
Feel-the-desert hiervoor € 50,- administratiekosten per persoon in rekening.   

 

Alleen op reis


Wanneer een deelnemer alleen boekt, dan deelt zij/hij een tweepersoonskamer met een reisgenoot van hetzelfde geslacht.
Indien het vanwege de groepssamenstelling zo uit komt dat de reiziger in een eenpersoonskamer wordt ingedeeld, hoeft daarvoor nooit extra betaalt te worden.
Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag in rekening gebracht waarvan de hoogte afhankelijk is van de reisduur en het geboekte arrangement. De deelnemer wordt voor aanvang van de reis geïnformeerd over de kosten daarvan.Vliegticket


De deelnemer regelt zelf zijn vliegticket.
De deelnemer moet
Feel-the-desert zo spoedig mogelijk informeren over het vluchtnummer en de verwachte aankomsttijd op de luchthaven van Sharm el Sheikh, zodat het transfer naar de eerste accommodatie geregeld kan worden.


Reissom


Alle genoemde prijzen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in het programma van de Feel-the-desert zijn omschreven.

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen en belastingen zoals deze bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. Wanneer zich hierin wijzigingen voordoen kunnen de prijzen worden aangepast. Deelnemers worden direct schriftelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk te annuleren.

Voor een eenpersoonskamer of meerkosten van transfers bij afwijkende reisdagen, wordt een toeslag in rekening gebracht waarvan de hoogte afhankelijk is van de reisduur en het geboekte arrangement. De deelnemer wordt voor aanvang van de reis geïnformeerd over de kosten hiervan.Reisduur, programma en programmawijzigingen        


De vermelde reisduur omvat de dagen van vertrek en aankomst. Reizen zijn samengesteld op basis van informatie waarover
Feel-the-desert tijdens de samenstelling beschikte. In overmachtsituaties veroorzaakt door onvoorziene lokale omstandigheden, wijzigingen in dienstregelingen, natuurrampen, stakingen, politieke conflicten, mechanische pech, weersomstandigheden e.d. kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, of kan een reis komen te vervallen.

Van wijzigingen vóór de datum van vertrek worden deelnemers direct schriftelijk op de hoogte gesteld. Feel-the-desert is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van bovengenoemde overmachtsituaties.        

Wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen.

Als door een overmachtsituatie tijdens een reis veranderingen optreden, wordt hierover met de deelnemers overlegd.
Reisorganisator c.q. reisbegeleider van
Feel-the-desert zal er altijd voor zorgen om het originele karakter van de reis zo veel mogelijk te behouden. De reisleiding neemt uiteindelijk de beslissing en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in respectievelijk de reisroute, het (excursie)programma, de dagindeling en zaken betreffende accommodatie en vervoer.   

    
Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage


- Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig paspoort, dat na vertrek uit Egypte nog minimaal zes maanden geldig is. Indien de reis vanwege het gebrek aan de juiste documenten niet of slechts gedeeltelijk gemaakt kan worden zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.

- De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door
Feel-the-desert verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. Feel-the-desert is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.

-
Feel-the-desert is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.


Visa en vaccinaties


Informatie omtrent visa en vaccinaties dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door Feel-the-desert wordt verstrekt kunnen geen rechten ontleend worden.


Aansprakelijkheid van Feel-the-desert


- Feel-the-desert is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

- Gezien de avontuurlijke aard van de reizen is
Feel-the-desert op geen enkele manier aansprakelijk in het geval van acute medische situaties tijdens de tocht. Uiteraard zal Feel-the-desert in geval van een acute medische situatie tijdens de tocht alles doen om de deelnemer zo spoedig mogelijk te laten vervoeren naar medische hulp.

-
Feel-the-desert is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
1. Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger;
2. Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden;
3. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de
Feel-the-desert en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de Feel-the-desert kunnen worden toegerekend;
4. Vertragingen en/of schade geleden door veranderde vervoerschema’s of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;        
5. Diefstal, verlies, schade aan eigendommen/bagage;
6. Ziekte van de reiziger;
7. Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen;        
8. Kennelijke fouten in het reisprogramma;        
9. Schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven;
10. Het door deelnemers in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het gastland verboden stoffen of goederen;        
11. Het door deelnemers handelen in strijd met wetten en zeden van Egypte.

- In geval
Feel-the-desert aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten. De aansprakelijkheid van Feel-the-desert voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.


Verplichtingen van de deelnemer       


- De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (bijvoorbeeld ziekte, medicijngebruik, handicap, …) bij boeking kenbaar te maken. Voor onze manier van reizen geldt overigens dat
Feel-the-desert niet kan beoordelen of een deelnemer met gezondheidsbeperkingen in staat is zonder problemen een bepaalde reis te maken. Leg die vraag, in geval van twijfel, dus altijd voor aan een medicus of uw huisarts.

- De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van
Feel-the-desert c.q. de reisleiding op te volgen en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting. Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan de deelnemer door Feel-the-desert van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de desbetreffende deelnemer. Als een deelnemer vroegtijdig de tocht moet of wil verlaten, worden daar extra kosten voor gemaakt die voor rekening van de deelnemer zijn. Deze extra kosten dienen ter plaatse verrekend te worden met Feel-the-desert.        

- In geval van nood is
Feel-the-desert verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen. Dit kan ernstig worden belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij een reisverzekering inbegrepen SOS-centrale. Deelnemers zijn daarom verplicht een volledig dekkende reisverzekering af te sluiten. Alle gegevens van de reisverzekering die nodig zijn voor een doelmatige hulp- en dienstverlening moeten vóór vertrek worden doorgegeven aan Feel-the-desert. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wordt aangeraden.


Annulering door de deelnemer    

    
Annulering kan alleen schriftelijk.

Tot 8 weken voor vertrek krijgt de reiziger de totaliteit van het inschrijfbedrag terug, minus € 50,- administratiekosten.
Bij annulering van een reis zijn de volgende bedragen per deelnemer verschuldigd:        
tot 6 weken voor vertrek: 25% van de reissom        
tot 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom        
tot 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom        
daarna: 100% van de reissom.
Annulering tijdens een reis of verblijf geeft geen recht op vergoeding van de niet genoten reisdagen.


Annulering door Feel-the-desert    

    
Feel-the-desert heeft het recht de reis te annuleren indien:        
- Er sprake is van abnormale en onvoorziene omstandigheden en overmacht (natuurrampen, politieke conflicten, oorlog e.d.). In deze gevallen heeft de deelnemer recht op een gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte van) de reissom.


Klachten


Eventuele klachten tijdens de reis behoren direct met de reisleiding te worden besproken zodat er een oplossing gezocht kan worden.

Ons privacy-en cookiebeleid kan je hier lezen.